กลับหน้าหลัก  e-Networks
  

ศูนย์กำกับดูแล
ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

เปิดเทอม1 ปีการศึก.

บ้านวังน้ำเขียว
คณะครูเเละนักเรียน.

บ้านหนองหิน
ประชุมผู้ปกครองนัก.

ประชาสงเคราะห์อุปถ..
ประชุมคณะกรรมการสถ.

ประชาสงเคราะห์อุปถ..
ประชุมข้าราชการครู.

ประชาสงเคราะห์อุปถ..
นิเทศติดตามการเปิด.

บ้านคอกช้าง
1 กรกฏาคม 2563 น.

บ้านหนองหิน
เปิดเทอม ภาคเรียนท.

บ้านหนองหิน
เจ้าหน้าที่สาธารณส.

วัดนาผักขวง
ประชุมผู้ปกครองนัก.

บ้านหนองหิน
รพสต.ดอนซอ ตรวจเยี.

บ้านคอกช้าง
ประชุมผู้ปกครองนัก.

บ้านดอนสำราญ
ประชุมคณะกรรมการสถ.

บ้านดอนสำราญ
ขอบคุณคณะกรรมการแล.

บ้านหนองหิน
6 มาตรการก่อนเปิดเ.

บ้านคอกช้าง
19 มิถุนายน 2563 โ.

บ้านหนองหิน
แสดงทั้งหมด...


 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 [บ้านทุ่งยาว]
 รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน... [บ้านทุ่งยาว]
 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาค... [ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์]
 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน... [บ้านทุ่งยาว]
 ประชุมผู้ปกครอง 1/2563 [บ้านทุ่งยาว]
 แจกเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การ... [บ้านห้วยน้ำพุ]
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน [บ้านดอนสำราญ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 โรงเรียนบ้านดอนใจดีรับการนิเทศติดตามการเรียนการสอน... [บ้านดอนใจดี]
 การนิเทศ ติดตามการเรียน DLTV ออนไลน์ โรงเรียนประชา... [ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์]
 โรงเรียนบ้านดอนใจดีติดตามความพร้อมในการทดสอบการเรี... [บ้านดอนใจดี]
 สรุปผล การเรียนออนไลน์ DLTV [บ้านห้วยน้ำพุ]
 รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช... [หาดสนุกราษฏร์บำรุง]
 บรรยากาศการเรียนออนไลน์ DLTV [บ้านห้วยน้ำพุ]
 การเยี่ยมบ้าน พร้อมแจกใบงาน #COVID-19 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 แนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดก... [บ้านห้วยน้ำพุ]
 โรงเรียนบ้านดอนใจดีวางแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลใน... [บ้านดอนใจดี]
 สำรวจการเรียนการสอนทางไกล [ประชาบูรณะวิทยา]
 กิจกรรมสำรวจความพร้อมและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปก... [บ้านท่าขาม]
 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [บ้านห้วยน้ำพุ]
 โรงเรียนบ้านหนองกก สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล [บ้านหนองกก]
 สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล [วัดปากคลองเกลียว]
 เรื่อง กิจกรรมสำรวจความพร้อมและชี้แจงทำความเข้าใจก... [อนุบาลทับสะแก]
 โรงเรียนบ้านดอนสง่า "เยี่ยมบ้านสำรวจความพร้อม ก่อน... [บ้านดอนสง่า]
แสดงทั้งหมด...

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้า... [https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=163346&School_ID=1077280201][บ้านทองอินทร์]
 ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอั... [นายอุดรรักษ์ คำลุน][บ้านคลองลอย]
 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...

 ประกาสประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖,รั้ว... [บ้านคลองลอย]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105... [บ้านไร่บนสามัคคี]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ป... [บ้านอ่างทอง]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อส... [บ้านบึง]
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านหนอ... [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเสือ [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนอง... [บ้านหนองเสือ]
 ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ [วัดทุ่งประดู่]
แสดงทั้งหมด...