รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง พัฒนาโรงเรียน
รายละเอียด :
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านมรสวบ และกลุ่ม อสม.ร่วมช่วยกันพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-06-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2564]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2564]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2564]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2564]

หน้าแรก