รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
รายละเอียด :
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 โดยในระหว่างวันที่ 10 - 31 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน


บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-05-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 page 1 / 3
 รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา นักเรียนยากจน 1/2564[17-09-2564]
 การจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการเยียวยานักเรียน[07-09-2564]
 การเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองนักเรียนยากจน 1/2564[13-07-2564]
 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19[19-08-2564]

หน้าแรก