รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การนิเทศห้องเรียน
รายละเอียด :
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 11.50 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ โดยนายนพดล ส่วนน้อย เข้านิเทศห้องเรียนเพื่อความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-06-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 page 1 / 3
 รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา นักเรียนยากจน 1/2564[17-09-2564]
 การจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการเยียวยานักเรียน[07-09-2564]
 การเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองนักเรียนยากจน 1/2564[13-07-2564]
 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19[19-08-2564]

หน้าแรก