รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On Hand
รายละเอียด :
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ เปิดการเรียนการสอน แบบ On Hand โดยวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ให้นักเรียนนำใบงานเก่ามาส่ง พร้อมรับใบงานใหม่กลับไปทำที่บ้านตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-07-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 page 1 / 3
 รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา นักเรียนยากจน 1/2564[17-09-2564]
 การจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการเยียวยานักเรียน[07-09-2564]
 การเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองนักเรียนยากจน 1/2564[13-07-2564]
 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19[19-08-2564]

หน้าแรก