รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา
รายละเอียด :
วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านมรสวบ ได้ดำเนินการมอบเงินให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)โดยได้มอบเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนรายละ 2,000 บาท/คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 259 คน และได้มอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นมโรงเรียน) ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-09-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2564]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2564]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2564]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2564]

หน้าแรก