รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านคอกช้างจึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการนำนโยบายของโรงเรียนบ้านคอกช้าง ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีตามวิถีพุทธ มีนโยบายในการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพ ให้มีพัฒนาการที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความรู้ โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีพอย่างเป็นสุขให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติในการดำเนินชีวิตไม่ถูกชักนำไปในทางเสื่อม มีกิจกรรมระบายสี 🎨คัดลายมือ🖌️ประกวดวิดีโดคำขวัญคุณธรรม 🖼️และภาพถ่ายคุณธรรม📸 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learningและให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิต มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น🧑‍🏫🧑‍🏫 โดยทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นเงิน 5,000 บาท และทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว👩‍🏫👨


บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-09-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 กิจกรรมบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019[10-09-2564]
 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning[10-09-2564]
 กิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3[06-12-2564]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ[04-12-2564]

หน้าแรก