รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านคอกช้าง จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาและพัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตอเชื้อไวรัสโคโร-น่า 2019 สอดแทรกกระบวนการปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติของผู้เรียน มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง การผลิตและจัดทำสื่อการเรียนรู้ การรวบรวมแนวทางการดำเนินงาน และแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศของศูนย์การเรียนรู้ฯ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุง และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารักษาระดับคุณภาพ และเสริมสร้างศักยภาพให้พร้อมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 6700 บาท โดยให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวตามความเหมาะสม


บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-09-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 กิจกรรมบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019[10-09-2564]
 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning[10-09-2564]
 กิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3[06-12-2564]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ[04-12-2564]

หน้าแรก