รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการเยียวยานักเรียน
รายละเอียด :
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ จ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 7 กันยายน 2564


บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-09-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 page 3 / 3
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน DLTV[15-05-2564]

หน้าแรก