รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การตรวจเยี่ยมจากกองทุนเพื่อ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
รายละเอียด :
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ได้รับการตรวจเยี่ยมจากกองทุนเพื่อ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียม ความพร้อม สำหรับการพัฒนาครูรุ่นใหม่ ปีที่ ๒ โดยมีนายอรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ และ นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างเผือก ซึ่งให้การต้อนรับโดยนางสุมาลี อมรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์ และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สร้างห้องเรียนแห่งความสุขโดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่านในการดำเนินโครงการด้วยดีเสมอมา


บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-01-2565

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2565]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2565]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2565]

หน้าแรก