รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมไหว้ครู ปี 2565
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน๒๕๖๕ นำโดย ผอ.สุมาลี อมรแก้ว และคณะครูโรงเรียนบ้านทองอินทร์ ร่วมทำกิจกรรมพิธีไหว้ครู ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นประเพณีของไทยที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ กิจกรรมในวันนี้ได้จัดให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ พิธีไหว้ครูจัดโดยใช้ต้นไม้แทนพานไหว้ครูเพราะจะได้เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงมาตรการ การเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา มีการให้นักเรียนเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2565]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2565]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2565]

หน้าแรก