รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรม ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา
รายละเอียด :
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ดำเนินการจัดกิจกรรม ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2565]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2565]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2565]

หน้าแรก