รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning
รายละเอียด :
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทองอินทร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผ่านกระบวนการ PLC โดยให้ครูได้สะท้อนวิธีการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ PLC


บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2565]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2565]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2565]

หน้าแรก