รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีนายขจรเกียรติ เครือประดับ ประธานอนุกรรมการ นางสาวภาวิณี เสนาการ รองประธานอนุกรรมการ นางสุมาลี อมรแก้ว อนุกรรมการ นายสมคิด ไชยแก้ว อนุกรรมการ และนายจุมพลภัทร์ ไชยสัตย์ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย ๓ ( ไชยราช )


บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2565]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2565]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2565]

หน้าแรก