รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดีที่ ที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ้านทองอินทร์นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุมาลี อมรแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง


บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2565]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2565]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2565]

หน้าแรก