รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช)
รายละเอียด :
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านทองอินทร์ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) โดยท่านดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น และมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์บุคลากรในศูนย์ให้เกิดความรักสามัคคีและร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป


บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2565]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2565]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2565]

หน้าแรก