รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset
รายละเอียด :
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย ๓ (ไชยราช) ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนบ้านช้างเผือก โรงเรียนบ้านทองอินทร์ และโรงเรียนบ้านบางเจริญ เข้าร่วมการอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset สู่ วPA เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะตามศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญและคณะครูโรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นวิทยากรในการกิจกรรมในครั้งนี้


บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2565]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2565]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2565]

หน้าแรก