รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย
รายละเอียด :
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนบ้านทองอินทร์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2565]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2565]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2565]

หน้าแรก