รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
รายละเอียด :
วันที่22-24 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดพรุตะเคียน จ. ชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนซาบซึ้งในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-09-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2559]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2559]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2559]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2559]

หน้าแรก