รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวนำนักเรียน เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 29 มกราคม 2560 มี 2 กิจกรรม คือ 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงสุพรรณษา เสือน้อย โดยมี นายเนตรนรินทร์ นามกร ครูผู้สอน 2.การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เด็กหญิงสุพาภรณ์ วงษ์สมัย โดยมี นายสาธิต ขอแต้มกลาง ครูผู้สอน


บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-01-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2560]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2560]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2560]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2560]

หน้าแรก