รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 นายทวีศักดิ์ แดงโร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน #กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ดำเนินงานหลักคือ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านมรสวบ วัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ #เปิดให้นักเรียนได้แสดงความรู้ในด้านการเรียน โดยสร้างผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม พร้อมนำเสนอต่อบุคคลทั่วไป คณะครู ผู้ปกครอง และยังเป็นการสร้าง #ความสามัคคี และมิตรสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านมรสวบต้องขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้ปกครอง ชาวบ้านหมู่ 4 นักเรียน ตลอดจนคณะครูทุกท่าน ที่ทำให้งานในวันนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้


บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-03-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2560]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2560]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2560]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2560]

หน้าแรก