รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักภาพ ด้านการบริหารการศึกษา อำเภอเมือง และโครงการเชิดชูครูดีศรีเมืองประจวบฯ
รายละเอียด :
29มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านคอกช้างเข้าร่วมประขุมสัมมนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักภาพด้านการบริหารการศึกษา อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และโครงการเชิดชูครูดีศรีเมืองประจวบฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพยฺครูประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้โรงเรียนบ้านคอกช้างได้รับเกียรติบัตร ดังนี้ 1.สถานศึกษาที่สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2.บุคคลต้นแบบการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.ครูดีศรีเมืองประจวบคีรีขันธ์


บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-04-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 กิจกรรมบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019[10-09-2560]
 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning[10-09-2560]
 กิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3[06-12-2560]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ[04-12-2560]

หน้าแรก