รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
รายละเอียด :
1เมษายน 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง นำโดยนางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดเพื่อเวลารู้สู่การอ่านที่ยั่งยืนโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพ้ฒนาห้องสมุดประจำปี 2560 ให้ความรู้กับคุณครูที่เป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ของโรงเรียน ณ โรงเรียนบางสะพาน คุณครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-04-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 กิจกรรมบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019[10-09-2560]
 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning[10-09-2560]
 กิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3[06-12-2560]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ[04-12-2560]

หน้าแรก