รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายละเอียด :
9 พฤษภาคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านคอกช้าง มีท่านนายอำเภอทับสะแกเป็นประธานและนายเดชา ศุภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการเป็นผู้ แทนของกฟผ.มอบให้ ดร.ไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และมอบต่อให้กับ นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง เป็นเงิน 73,500 บาท ณ ศูนย์ประสานของ กฟผ. อ.ทับสะแก พร้อมร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อซัง เขาขวางและปล่อยกุ้งลงสู่ทะเล ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมา ณ โอการสนี้


บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-05-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 กิจกรรมบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019[10-09-2560]
 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning[10-09-2560]
 กิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3[06-12-2560]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ[04-12-2560]

หน้าแรก