รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
รายละเอียด :
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวร่วมกับโรงเรียนธนาคารออมสินเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆมาเพื่อแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนขยายโอกาสให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน


บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-09-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2560]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2560]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2560]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2560]

หน้าแรก