รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ประชุมแนะแนว
รายละเอียด :
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยการนำของ นางสุมาลี พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “การประชุมโครงการสร้างเสริมศักยภาพและประสบการณ์อาชีพสู่การมีงานทำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐” โดยความร่วมมือระหว่าง กศจ. และจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จากนั้นเวลา 13.00 น. เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๖ ต.ไชยราช

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-09-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2560]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2560]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2560]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2560]

หน้าแรก