รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
รายละเอียด :
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครนายก ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการดังนี้ 1.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ เด็กหญิงชุลีกร แสงทอง ครูผู้ฝึกสอน นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดช 2.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 26 คือ เด็กหญิงนารีรัตน์ ผิวผาด ครูผู้ฝึกสอน นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์ 3.การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน อันดับที่ 14 คือ เด็กชายนวพรรษ ปานสังข์ ครูผู้ฝึกสอน นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-01-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด[21-03-2561]
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2561]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2561]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2561]

หน้าแรก