รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง อบรม STEM
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว เขิญวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว


บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-04-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2561]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2561]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2561]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2561]

หน้าแรก