รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ผอ.สพป.ปข.ตรวจเยี่ยมรร.
รายละเอียด :
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เพียงพอ ระบบการจัดซื้อถูกต้อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละห้อง ทั้งยังติดตามการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ด้วยกระบวนการ 1s2c


บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-07-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2561]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2561]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2561]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2561]

หน้าแรก