รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ร่วมงานฉลองอ่าว หมู่ 6 ชายทะเลบ่อนอก
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้นำนักเรียนไปร่วมทำการแสดงเนื่องในวันฉลองอ่าว หมู่ 6 ชายทะเลบ่อนอก ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้มีการขอร่วมการแสดงของนักเรียนจึงได้นำนักเรียนไปร่วมการแสดง 1 ชุด

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 9 / 11
 ถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[21-04-2562]
 ก้าวตามรอยรัชกาลที่9 เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10[12-04-2562]
 วันแห่งความสำเร็จ[03-04-2562]
 โรงเรียนบ้านเปร็ดในศึกษาดูงาน[02-04-2562]

หน้าแรก