รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โรงเรียนบ้านห้วยแก้วเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุพงศ์ประศาสน์
รายละเอียด :
นายกลยุทธ ยกย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว พร้อมกับ ครูมธุริน ประวงศ์ ครูณัฐธิดา แย้มประดิษฐ์ และครูจิราภรณ์ หมายเมฆ ครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว เข้าร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุพงศ์ประศาสน์ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรมหน้าเสาธง และนำตัวแทนครูของโรงเรียนให้ความรู้เรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างความครึกครื้น ความเป็นกันเองและความประทับใจ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เกิดขึ้นอีกด้วย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-02-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 9 / 12
 กิจกรรมน้กวิทยาศาสตร์น้อย[08-07-2562]
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[08-07-2562]
 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[08-07-2562]
 กิจกรรมการประเมินผู้บริหาร[28-06-2562]

หน้าแรก