รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง นำเสนอโครงการ "ยิ่งเท่ยิ่งน่ารักเพราะกินโปรตีนผักและผลไม้ "
รายละเอียด :
ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวได้ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอโครงการ "ยิ่งเท่ยิ่งน่ารักเพราะกินโปรตีนผักผลไม้" ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูมโรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่่น กทม.

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2559]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2559]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2559]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2559]

หน้าแรก