รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง มรสวบเกมส์
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบ นำโดยนางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ในระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย มีความอดทน ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ปกครองร่วมเลี้ยงอาหารเด็กๆ อย่างมากมาย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-09-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 11 / 20
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561[09-06-2562]
 มอบประกาศนียบัตร[09-06-2562]
 ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561[09-06-2562]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก[22-04-2562]

หน้าแรก