รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การประเมินเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการ
รายละเอียด :
วันที่ 22 มกราคม 2563 ครูวิศัลยา เกตุกะราช และครูตรีธวัฒน์ มีสวัสดิ์ รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการ ขอขอบพระคุณผู้ประเมินทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกันประเมินในครั้งนี้


บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-01-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 กิจกรรมบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019[10-09-2563]
 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning[10-09-2563]
 กิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3[06-12-2563]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ[04-12-2563]

หน้าแรก