รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับชั้นอนุบาล 2-3 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันตามระบบหมู่ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยและการเสียสละสามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้ ณ โรงเรียนบ้านมรสวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-02-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2563]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2563]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2563]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2563]

หน้าแรก