รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
รายละเอียด :
ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านมรสวบร่วมกับกลุ่มโรงเรียนชัยเกษมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านยางเขา โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเน้นการฝึกความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันรู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัวรวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่นอีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-02-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 page 1 / 23
 ขอบคุณทุกความร่วมมือ[06-10-2563]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ บาร์เบอร์[06-10-2563]
 ด้วยสายใยรัก ผูกพัน[06-10-2563]
 เกษียณ เกษมสุข คุณครูอุไร ศิริธรรม[30-09-2563]

หน้าแรก