รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เรื่อง รับการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายละเอียด :
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ร.ร.บ้านมะเดื่อทอง รับการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จาก ศน.นุติยาพร วงษ์เณร ศน.สพป.ปข.1 3 เรื่อง คือ 1. ค่านิยม 12 ประการ ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำโครงการหลากหลายในแผนปฏิบัติการปี 2559 ที่ส่งเสริมสนับสนุนค่านิยม 12 ประการได้ดี 2. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พบว่าแผนและกิจกรรมทำได้ดี และได้เสนอแนะเพิ่มเติมถึงลักษณะวิธีการประเมินผล 3. หน่วยอาเซียน (ASEAN Currieulum Sourecbook)พบว่า โรงเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหน่วยกับ สพป.ปข.1 สม่ำเสมอ ได้เสนอแนะให้มีการปรับ/เพิ่มตัวชี้วัดและให้ใช้แผนตามแบบของ สพป.ปข.1 ด้วย สรุป ได้กล่าวชื่นชมความตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 การเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองสัปดาห์แรก[21-05-2559]
  สำรวจการจัดการศึกษาทางไกล[11-05-2559]
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2559]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2559]

หน้าแรก