รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบ นำโดยนางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล คณะครูและบุคลากร ต้อนรับนายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผอ.สพป.ปข.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.1 พร้อมด้วย นางหริญญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ นางสาวกรวิกา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์ และนายสุรชัย แคลนกระโทก ประธานศูนย์ฯกลุ่มชัยเกษม ในการวางแผนดำเนินการ การนิเทศติดตามการสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 page 1 / 29
 มอบถุงปันสุขให้นักเรียนยากจน[16-08-2563]
 เหรียญทอง ซอสามสาย ระดับมัธยม[27-07-2563]
 เปิดเรียน On Hand[17-06-2563]
 เตรียมการก่อนเปิดเรียน[17-06-2563]

หน้าแรก