รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การดำเนินการการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID19) ระยะทดสอบระบบ
รายละเอียด :
วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการคณะครูโรงเรียนบ้านทองอินทร์ ได้กำหนดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID19) ระยะทดสอบระบบ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลและชี้แจงข้อสงสัย พร้อมมอบเอกสารใบงานใบความรู้ ให้กับนักเรียน


บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-05-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2563]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2563]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2563]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2563]

หน้าแรก