รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
รายละเอียด :
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นางสุมาลี อมรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์พร้อมคณะครู ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนรอบที่ 1 ทั้งสิ้น 39 คน ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านทองอินทร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความเดือดร้อนอย่างเต็มที่


บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-05-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2563]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2563]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2563]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2563]

หน้าแรก