รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และร่วมกันวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยสูงสุด

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 3 / 6
 อ่านสารสันติภาพ[25-09-2563]
 ภาวะโภชนาการ[25-09-2563]
 ประชุมแนะแนว[15-09-2563]
 ถ่ายทำ VTR[08-09-2563]

หน้าแรก