รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เปิดเทอม1 ปีการศึกษา2563
รายละเอียด :
วันพุธที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางภัทรามาศ กำนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว พร้อมด้วยคณะครู จัด ๖ มาตรการหลักป้องกันโรค (COVID –19) ในสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา ๒.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ๓.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ๔.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ๕.ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ ๖.ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-07-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2563]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2563]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2563]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2563]

หน้าแรก