รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
รายละเอียด :
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 2563 ให้แก่เด็กเยาวชนในโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 322 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพิษภัยของยาเสพติด และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ โดยตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ได้รับมอบหมวกนิรภัยจาก บริษัท เอ็น ซี เค มอเตอร์ จำกัด และบริษัทเทพวัลย์ ยนตรกิจ จำกัด


บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 2 / 17
 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว[03-08-2563]
 เปิดเทอม1 ปีการศึกษา2563[04-07-2563]
 สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า[13-05-2563]
 ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม[02-07-2563]

หน้าแรก