รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
รายละเอียด :
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 2563 ให้แก่เด็กเยาวชนในโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 322 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพิษภัยของยาเสพติด และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ โดยตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ได้รับมอบหมวกนิรภัยจาก บริษัท เอ็น ซี เค มอเตอร์ จำกัด และบริษัทเทพวัลย์ ยนตรกิจ จำกัด


บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 6 / 17
 เข้าค่ายลูกเสือ[17-12-2563]
 แข่งขัน To be number 1[13-12-2563]
 ประชุมผู้ปกครอง[06-11-2563]
 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการระดับปฐมวัย[29-09-2563]

หน้าแรก