รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การติดตามเเละประเมินผลการบริหารเเละดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา
รายละเอียด :
วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ นำโดยนายสุรชัย แคลนกระโทก ประธานกรรมการ นางสุนันท์ ประสพผล ก.ต.ป.น. อนุกรรมการ นางสาวจินตนา พุ่มไสว อนุกรรมการ และ นางหริญญา รุ่่งแจ้ง อนุกรรมการ ได้เข้านิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งมีนางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมรสวบและคณะครู ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านมรสวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-08-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2563]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2563]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2563]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2563]

หน้าแรก