รายละเอียดข่าวสาร : ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน
เรื่อง : การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
    โรงเรียนบ้านเขามัน จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ใน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ดังนี้ ชั้นอนุบาล 2 1. เด็กต้องอายุครบ ๔ ปีเต็ม นับถึง 17 พฤษภาคม 2557 จนถึง 16 พฤษภาคม 2558 2. สูติบัตรของนักเรียน พร้อมถ่ายเอกสาร (ผู้ปกครองลงชื่อรับรองใบสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมถ่ายเอกสาร (ผู้ปกครองลงชื่อรับรองใบสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมถ่ายเอกสาร(ผู้ปกครองลงชื่อรับรองใบสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 5.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป 6.นำเด็กที่จะสมัครมาด้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1. เด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 2. สูติบัตรของนักเรียน (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายเอกสาร (ผู้ปกครองลงชื่อรับรองใบสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมถ่ายเอกสาร (ผู้ปกครองลงชื่อรับรองใบสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมถ่ายเอกสาร(ผู้ปกครองลงชื่อรับรองใบสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 5.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป 6.นำเด็กที่จะสมัครมาด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-02-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 683,721 Bytes
  • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน
      1 page 1 / 1
     การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562[22-02-2562]

    หน้าแรก