รายละเอียดข่าวสาร :
เรื่อง : แจกเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
    นางสุนีย์ อยู่หลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแจกเงินโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำหรับนักเรียนกองทุนเสมอภาค(นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์แบบ (Proxy Means Test: PMT) และอยู่ในกลุ่มที่มีค่าคะแนนความยากจนพิเศษ (Extremely Poor) เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาผลกระทบ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 32 คน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-06-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 1,957,625 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
    1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2564[01-07-2563]
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2564[01-07-2563]
   รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564[19-02-2563]
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2564[19-02-2563]

  หน้าแรก