รายละเอียดข่าวสาร :
เรื่อง : วันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
    วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 แบบ New Normal เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ในด้านภาษาไทย โดยมีการจัดบรรยายให้ความรู้ความเป็นมาของวันภาษาไทย เกร็ดโบราณนานมาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอักษรไทยแบบพอสังเขป กิจกรรมการประกวดการคัดลายมือบทอาขยาน การวาดภาพระบายสี ในช่วงท้ายได้มีการสรุปกิจกรรม การตอบข้อซักถามเพิ่มเติม โดยนักเรียนได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติเป็นอย่างดี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-07-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 4,096 Bytes

 • Size 271,023 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
    1 2 page 2 / 2
   กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563[03-07-2563]
   รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1 / 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[03-07-2563]
   การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[28-06-2563]
   ประชุมผู้ปกครอง 1/2563[28-06-2563]

  หน้าแรก