รายละเอียดประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง : : ๏ฟฝ๏ฟฝานหนอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวง
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ตามประกาศ โรงเรียนบ้านหนองระแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วทัญญุตา กรุ๊ป (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๕๙๕.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-11-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 75,391 Bytes
  • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ๏ฟฝ๏ฟฝานหนอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวง
      1 page 1 / 1
      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)[12-12-2560]
     ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[21-11-2560]

    หน้าแรก