รายละเอียดผลงานวิชาการ : นางจรี วัชรวงษ์ :
เรื่อง : เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ
    โครงการนี้เป็นการนำความรู้จากการอบรมหลักสูตรปรองดองสมานฉันท์ ของ สถาบันพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-04-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 1,167,138 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
    1 page 1 / 1
   เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ[23-04-2561]
   การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)ด้วยกิจกรรมวันพระโรงเรียน[10-03-2561]
   ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม[13-09-2561]
   การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)ด้วยกิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย[12-09-2561]

  หน้าแรก